top of page

Homework Policy

HOMEWORK POLICY

 

Home work comprises revision and consolidation of work already covered in class. 

 

The purpose of homework is:

 • to provide essential practice in strengthening required skills;

 • to develop independent study habits, responsibility and self-motivation;

 • to increase and extend the school experience;

 • to help the child manage his/her time;

 • to bring the child into contact with out-of-school resource material.

 

ACADEMIC POLICY

EVALUATION

Continuous assessment throughout the year forms the major part of the evaluation system. All learners are evaluated according to an assessment programme. Various skills are assessed in set tasks.

 

REPORTS

These are issued at the end of each term.

 

OUTDOOR EDUCATION

An additional fee is charged for camps in order to cover food, transport and accommodation.

 

UNDERTAKING

Parents hereby confirm and undertake to:

 • provide good physical conditions for studying – good light away from distractions;

 • develop a routine in order to avoid procrastination;

 • showing interest in their child’s work and results;

 • communicating any problems to the educator via the homework diary or by any other suitable means;

 • helping their child gain access to resource material via our local library;

 • NEVER doing homework on behalf of their child;

 • checking that all homework is completed and that their child comes to school prepared with the correct stationery and any other items that might be needed;

 • signing the homework diary daily.

TUISWERKBELEID

 

Tuiswerk bestaan uit hersiening en konsolidasie van werk wat reeds in die klaskamer behandel is.

 

Die doel van tuiswerk is:

• om oefening te bied in die versterking van die nodige vaardighede;

• om onafhanklike studie gewoontes, verantwoordelikheid en selfmotivering aan te kweek en te ontwikkel;

• om die skoolondervinding uit te brei;

• om die kind te leer om sy/haar tyd te bestuur;

• om die kind in aanraking te bring met buiteskoolse inligtingsbronne.

 

AKADEMIESE BELEID

EVALUERING

Deurlopende assessering deur die jaar vorm die grootste deel van die evalueringstelsel. Alle leerders word ge-evalueer volgens ‘n assesseringsprogram. ‘n Verskeidenheid vaardighede word in vooropgestelde take geassesseer.

VORDERINGSVERSLAE

Bogenoemde word aan die einde van elke kwartaal uitgereik.

 

BUITELUGOPVOEDING

‘n Bykomende bedrag word gehef om kosvoorsiening, vervoer en verblyf te dek tydens skoolkampe of opvoedkundige uitstappies.

 

ONDERNEMING

Ouers onderneem hiermee om:

 • goeie fisiese toestande vir studie te skep, soos bv. goeie lig weg van aandagafleiers;

 • ‘n roetine te ontwikkel wat uitstel van skoolwerk sal bekamp;

 • belangstelling in hul kind se werk en uitslae te toon;

 •  enige probleme via die tuiswerkboekie, of op enige ander geskikte manier, onder die opvoeder se aandag te bring;

 • hul kind te help om toegang te verkry tot alternatiewe inligtingsbronne soos bv. die plaaslike biblioteek.

 • NOOIT tuiswerk namens hul kind te doen nie;

 • te verseker dat alle tuiswerk voltooi is en dat hul kind voorbereid skool toe kom met die nodige skryfbehoeftes of enige ander toerusting wat benodig sou word;

 • die tuiswerkboekie daagliks te teken.

bottom of page